Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van LIEF Coaching, praktijk voor coaching & training

Dd. december 2021

Als u in aanmerking wilt komen voor begeleiding door Paulien Elzinga, de coach van LIEF Coaching, wordt u verzocht akkoord te gaan met de volgende Algemene Voorwaarden:

 

1: Algemeen

 • LIEF Coaching, t.w. Paulien Elzinga, is als rechtspersoon aanspreekbaar.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching trajecten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de coach en cliënt.
 • De coach maakt de cliënt bij eerste kennismaking attent op de Algemene Voorwaarden door de Algemene Voorwaarden te delen met de cliënt. Deze staan vermeld op het intake formulier dat de cliënt voor het eerste gesprek invult.  
 • De cliënt geeft door voortzetting van het contact en het ingevulde intake formulier voor het eerste gesprek terug te sturen naar LIEF Coaching aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.
 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van LIEF Coaching, dan zijn de voorwaarden van LIEF Coaching van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

 

2: Coaching trajecten

 • Een coaching traject bestaat uit een ‘eerste coaching sessie’, eventueel gevolgd door vervolggesprekken, waarvan het aantal in onderling overleg wordt afgesproken.
 • Een coaching sessie komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een sessie.
 • Een sessie duurt ongeveer een uur.
 • De cliënt is ervan op de hoogte dat de sessies niet door een verzekeraar zal worden vergoed.
 • Voor een sessie geldt een uurtarief zoals vermeld op het intake formulier dat de cliënt voor het eerste gesprek heeft ingevuld, en zoals vermeld op de website (www.liefcoaching.nl).
 • De sessie zal worden gehouden via Zoom. De cliënt ontvangt een persoonlijke Zoom-link voor de sessie, deze link zal ook worden gebruikt voor vervolg sessies. De cliënt zal extra tijd moeten nemen voor de eerste sessie om de Zoom applicatie te downloaden op zijn of haar computer.

 

3: Afzeggen van afspraken

 • Overeengekomen sessies kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 48 uur voor de gemaakte afspraak per mail wordt gemeld bij LIEF Coaching.
 • Voor alle andere gevallen geldt dat het LIEF Coaching het gehanteerde tarief per uur per bij de cliënt in rekening brengt. Dit bedrag is inclusief btw.
 • Indien de coach de afspraak afzegt, vervalt de verplichting tot betaling van het consult door de cliënt.

 

4: Beëindiging van het coach traject

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of mondeling opzeggen. Openstaande bedragen voortvloeiend uit de gevoerde sessies zijn direct opeisbaar.
 • Indien het contact eenzijdig door de coach wordt stopgezet of na kennismaking niet wordt voortgezet, zal indien gewenst worden gezorgd voor doorverwijzing naar een andere behandelaar of instelling.

 

5: Facturatie en betaling

 • Betaling dient te geschieden na ontvangst van een factuur. De cliënt ontvangt de factuur aan het einde van de maand waarin de cliënt de coaching heeft ontvangen.
 • Betaling van een factuur dient binnen 14 dagen plaats te vinden.
 • Indien de cliënt in gebreke blijft met betrekking tot het betalingstermijn van 14 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. In deze gevallen is de cliënt verantwoordelijk voor betaling van alle incassokosten.
 • Voldoet de cliënt niet aan de betalingen, dan wordt het coaching traject met onmiddellijke ingang gestopt.

 

6: Aansprakelijkheid

 • LIEF Coaching is niet verantwoordelijk voor de cliënt zijn of haar uitkomsten. Het is het werk van de coach om de cliënt de mogelijkheden te laten zien. Om een gids te zijn en de cliënt te ondersteunen in zijn of haar heling proces. De coach zal de cliënt zo goed als ze kan ondersteunen vanuit haar beste intenties.
 • De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten LIEF Coaching, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. LIEF Coaching en de coach zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt. Hieronder vallen ook situaties waarin de cliënt zichzelf verwondt, suïcidale pogingen doet of suïcide pleegt.
 • LIEF Coaching en de coach zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens de cliënt zijn verstrekt. Bijvoorbeeld, de cliënt deelt geen belangrijke informatie over zijn of haar verleden, of over zijn of haar huidige situatie, waarvan,  als de coach hiervan op de hoogte was geweest, de coach mogelijk anders had beslist en anders had gehandeld.
 • De coach zal altijd haar best doen om eerlijk naar de cliënt te zijn en vraagt de cliënt ook eerlijk tegen de coach te zijn om zo goed en effectief mogelijk samen te kunnen werken.

 

7: Vertrouwelijkheid van cliëntgegevens

 • De coach is gebonden aan de Ethisch Code, hieronder valt dat de coach verantwoordelijk is om de persoonlijk en vertrouwelijke gegevens van de cliënt te managen conform de AVG/GDPR richtlijnen voor data bescherming.
 • Alle informatie voortvloeiende uit de coachtrajecten valt onder het beroepsgeheim van de behandelaar/coach, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Bij een noodzakelijk externe overlegstructuur buiten LIEF Coaching – zoals overleg met een huisarts – zal eerst toestemming van de cliënt worden gevraagd.
 • Als de cliënt niet akkoord gaat met het verstrekken van gegevens, kan de cliënt dat bij de coach aangeven.
 • De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, met uitzondering van de persoonlijke (werk-)aantekeningen van de coach.
 • Er zijn situaties waarbij de coach een moreel en wettelijke verplichting heeft om de vertrouwelijkheid te breken:
 1. Wanneer de cliënt geschreven toestemming heeft gegeven om de informatie te delen met een derde persoon of organisatie.
 2. Wanneer de coach dit moet doen vanwege de wet.
 3. Wanneer de informatie van zulke kracht is dat het niet meer vertrouwelijk kan worden gehouden omdat er sprake is van acuut gevaar voor de client of voor anderen, en waarbij er direct hulp nodig is. De coach zal altijd proberen eerst met de cliënt te praten voordat de vertrouwelijkheid verbroken wordt.

 

8: Kwaliteitsbeheer en afhandeling van geschillen

 • De coach zal het coach traject naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Hoewel LIEF Coaching niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, werkt LIEF Coaching conform de professionele gedragsregels die in het algemeen gelden voor counselors en coaches, waaronder de beroepsethische code en deelname aan intervisie en supervisie.
 • Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Alle geschillen die tussen de coach en de cliënt kunnen opkomen en niet beschreven zijn in deze voorwaarden, zullen in de eerste plaats in goed overleg en anders m.b.v. mediation worden opgelost. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, wordt het geschil onderworpen aan het oordeel van het Nederlands Recht.

 

9: Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen LIEF Coaching en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn in te zien vanaf de site van LIEF Coaching.
 • Van toepassing is steeds de laatste op de site geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.